Michelin Fill Up With Air (FUWA) (Chương trình Bơm Lốp vì An Toàn Giao Thông)

Đem lại an toàn cho người lái xe tại Việt Nam

Fill Up With Air (Bơm Lốp Vì An Toàn Giao Thông)

Fill Up With Air là một chương trình toàn cầu của Michelin nhằm mục đích phục vụ cộng đồng để giúp người điều khiển phương tiện sử dụng lốp một cách an toàn.
Michelin hướng vào mục tiêu giáo dục người lái xe về tầm quan trọng của việc duy trì áp suất lốp phù hợp để đảm bảo an toàn cho chính mình và những người tham gia giao thông khác.

Chương trình bao gồm việc kiểm tra lốp xe để đảm bảo chúng đang trong tình trạng sử dụng tốt, kiểm tra áp suất và bơm lốp phù hợp theo đúng yêu cầu.